Artikelserie för partners. Del 5: Att återskapa tillit

Hur kan tillit och förtroende återskapas efter det att man upptäckt sexberoende i en par-relation?

 I den här delen av vår artikelserie för partners kommer vi att redovisa för några tekniker som gör att ni som par kan börja med detta arbete. Men det är ett stort ämne och därför rekommenderar vi att ni kontaktar oss på DBK för att få vägledning och stöd. 

 Först ett sammandrag av de artiklar vi haft tidigare i denna serie - ifall du missat: 

 I Del 1 fokuserade vi på att par behöver individuell hjälp efter det att sexberoende upptäckts i parrelationen.

I Del 2 fokuserade vi på att förstå "terapeutiska avslöjanden” och hur detta görs hos oss på DBK. 

I Del 3 fokuserade vi på hur man granskar och analyserar styrkan i förhållandet. Och i Del 4 fokuserade vi på att komma till ett beslut om att antingen fortsätta hålla ihop som par eller att inse att det är dags att avsluta relationen.

De olika delarna som vi beskriver i artiklarna går in i varandra på det sättet att det inte är möjligt att komma vidare om man inte klarat av det föregående. De olika delarna är också grundläggande principer i DBKs program för vägledning och läkning när det gäller par – vår s.k. ”Par-process”.

Den första principen för par innebär att båda parterna behöver hitta sin egen väg - sin egen plan för tillfrisknande eller läkning. Först när man gjort detta är det möjligt att gå vidare till princip 2. Princip 2 innebär att den sexberoende gör ett fullständigt eller det vi kallar för ”terapeutiskt avslöjande”. 

Princip 3 innebär att båda parterna i par-relationen behöver granska och analysera kärnan i sin relation. När vi hjälper par att göra detta arbete finns 4 olika områden vi tittar på: 

 1.  Samhörighet/samstämmighet

2.  Intimitet

3.  Livsstil

4.  Kommunikation

 Utifrån DBKs program för vägledning av par är det först nu som man kan komma till ett beslut om att vara kvar i relationen eller inte utifrån att ha all den information man behöver för att göra kognitiva beslut. Detta är princip 4. 

Denna artikel och nästkommande artiklarna kommer att beröra principerna 5 och 6. 

Princip 5 innebär att om man väljer att fortsätta som par så behöver man arbeta proaktivt med att återskapa tillit och princip 6 innebär att man behöver återskapa och bygga upp intimitet. 

 Princip 5:Att återskapa tillit och förtroende

Tillit är ju en viktig hörnsten i alla parförhållanden. Det är grunden som paret kan stå och gå framåt på. När tilliten är trasig är marken väldigt skakig och riktningen framåt osäker. 

 Nedan följer kort beskrivet några områden där tillit kan börja omskapas:

 Bejaka de områden där du kan lita på den sexberoende

Efter det att man upptäckt sexberoende i ett parförhållande kan partners uppleva att de inte längre vet vem personen är som de kanske t.o.m. litade allra mest på. De kan inte tro på en enda sak som den sexberoende säger eller gör. Läkning för par handlar därför mycket om att återskapa tillit. Även om detta kan vara en långvarig process är det ett effektivt sätt att börja genom att titta på de områden där den sexberoende faktiskt går att lita på. Exempel på detta är om den sexberoende är bra på att passa tider eller att de hjälpa till vid behov. Det är handlande som gäller för att bygga upp tillit, inte ord. Allt som oftast är partners till sexberoende personer trött på orden, trött på att höra ursäkterna och förklaringsmodellerna. Att inventera de handlingar som den sexberoende gör som man kan lita på ger partnern en tydlig utgångspunkt och bevis på att den sexberoende partnern går att lita på när det gäller specifika områden.Efter detta tittar vi på några av de områden där deras tillförlitlighet behöver arbetas med, till exempel när det gäller att ta ut soporna utan att först bli tillfrågad, att ta ut hunden på en promenad varje kväll eller komma ihåg att betala räkningarna i tid. Detta kan hjälpa partnern att se att tillit kan omskapas när det gäller mindre företeelser innan de går vidare till mer avgörande områden i samlivet.

 Berätta om din dag

Till den sexberoende: Att kunna prata med din partner om du haft en jobbig dag eller att uttrycka dina tankar och känslor utan avbrott och utan att dömas kan hjälpa till att bygga upp tillit. Att lyssna på din partner genom det vi kallar för empatiskt lyssnande(att vara ett stort hjärta med öron) hjälper din partner att veta att du bryr dig och visar att du tar dig tid att förstå. Empati bryter genom känslor av isolering och utanförskap och hjälper par uppleva både fina och jobbiga känslor tillsammans.

 Ärlighet varar längst

En stor del av ansvaret för att återskapa eller bygga upp tillit ligger hos den sexberoende. För att tillit ska kunna återskapas behöver hen vara noga med att vara ärlig om allting. Detta kan vara svårt eftersom man har använt lögner för att täcka upp för sina sexuella utagerandebeteenden. Att ljuga sker oftast per automatik. Att vara ärlig är ett medvetet åtagande och handlar om att vara ärlig om vad som händer i nutid, vad som hände i det förflutna och när det gäller planer för framtiden. Partners behöver också erkänna och prata om sina egna tankar och känslor, liksom ha en vilja att ta till sig vad som behöver utvecklas i relationen.

 Ansvarstagande

Att ta ansvar behöver ske naturligt och rutinmässigt. Det är en möjlighet att visa tillförlitlighet och engagemang och minska ångest och konflikt i parrelationen. Det är också en skyldighet den sexberoende har när det gäller att reparera de skador hen åsamkat sin partner pga. sexberoendet. 

 Exempel på ansvarstagande:

  •  Genom att vara 100% transparent (inklusive när det gäller ekonomi)

  • Genom att agera proaktivt när det gäller ärlighet t ex berätta om sina planer i förväg

  • Genom att vara noggrann och inte förlora sig i detaljer

  • Genom att ta på sig att föra dagbok som innehåller tider då man gjort olika saker

  • Genom att använda10-minutersregeln: om din partner ringer och du inte kan svara i telefon direkt, kom överens om att ringa tillbaka inom 10 minuter

  • Inga överraskningar (alla möjliga överraskningar kan trigga igång posttraumatiska stressreaktioner) 

  • Genom att använda 24-timmars upplysningsregeln - om du har en slipp eller om du inte är 100% ärlig när det gäller vad som helst, har du 24 timmar på dig att berätta sanningen.

 I vårt behandlingsprogram för par på DBK hör vi ofta klagomål hos sexberoende personer som anser att de blivit "felaktigt anklagade" - i 90% av dessa fall kunde "anklagelsen" ha helt undvikas om de hade åtagit sig ovanstående råd. Förslagen här är emellertid inte en garanti, det kommer att finnas tillfällen när din partner är misstänksam och ifrågasätter eller anklagar dig orättvist, och när det händer behöver du svara an på detta med tålamod och empati. Att utveckla trovärdighet i din parrelation kommer till en början att innebära mycket medvetna ansträngningar från din sida och det kommer att vara energikrävande. Men med tiden blir det alltmer automatiskt och helt enkelt en införlivad del av ert liv tillsammans. 

 Nästa artikel i vår serie om läkning för par kommer att handla om princip 6: att utveckla intimitet. I hälsosamma relationer upplevs intimitet på olika nivåer. Det handlar inte bara om sexuell, fysisk intimitet. Vi kommer att undersöka olika sätt att uttrycka intimitet som kan stärka helandet i din relation.