Behandling för partners och andra anhöriga

Ingen förväntar sig att en dag upptäcka sin partners hemliga, dolda sexliv. Medan alkoholberoende är svårt att dölja kan sexberoende finnas i hemlighet i många år. Känslomässig och/eller fysisk otrohet krossar känslan av ömsesidigt förtroende, närhet och intimitet och skapar en djup känsla av svek.

 
_anthony-tran-679123-unsplash (kopia).jpeg

Att vara partner till en sexberoende

Det bästa sättet att summera den smärta det innebär att vara tillsammans med en sexberoende person är posttraumatisk stress. De flesta anhöriga vittnar om chock, förvirring, ilska, sorg och känslan av att vara kränkt och sviken. Mitt i allt detta lämnas partnern utan färdplan.

Kraftfulla reaktioner

Förutom kraftiga känslomässiga reaktioner som depression, skam, självhat, skräck för att bli övergiven och/eller ångest, är det också väldigt vanligt med fysiska reaktioner som t.ex. huvudvärk, hjärtklappning, illamående, muskelsmärtor (framför allt nacke, axlar och rygg) och tarmbesvär. De fysiska, känslomässiga och psykiska reaktionerna hos partners till sexberoende personer kallar vi på DBK för anhörigtrauma. Ett begrepp som vi myntade redan 2004.

kristina-tripkovic-649227-unsplash.jpg

Social isolering

Många partners blir också socialt isolerade. Man vet inte vilka familjemedlemmar eller vänner man kan lita på och många känner skam inför vad som pågår/har pågått i deras relation - och ibland även skam för att de stannar kvar. Man kan också reagera med att bli helt avstängd känslomässigt. Det är också helt normalt. Vi har alla olika sätt att skydda oss och använder det sätt som för varje individ är mest effektivt i den situation vi befinner oss i.

Betrayal_1200.jpg

Känslan av orättvisa

När insikten sjunkit in om att förtroligheten med partnern är borta och att ingenting kan bli som förr, känns sorgen ofta övermäktig. Känslan av orättvisa är djup. Dels över att bli indragen i något man inte kunnat kontrollera eller rå för, dels för att inte medvetet ha bidragit till det som hänt - detta oavsett vad den sexberoende påstår. Lyckas man arbeta sig igenom känslorna, inte minst ilskan över sveket, finns det chans att så småningom läka och acceptera det som hänt, men det tar tid.

Vikten av att bli sedd och hörd

Hur man som partner reagerar är unikt för var och en och hör allt som oftast ihop med upplevelser från barndomen och traumatiska händelser i det förflutna och hur man hanterat dessa. Det är viktigt att dina känslor tas på allvar och att du får gehör, blir sedd och lyssnad på. Beroendesjukdomen är aldrig partnerns fel. Man kan däremot uppmuntra och stödja förändring genom att utgå ifrån sina egna behov och sätta hälsosamma gränser.

Ta inte på dig skulden

“Det finns ingenting du hade kunnat göra annorlunda som på nåt magiskt sätt hade inneburit att den här situationen du befinner dig i aldrig hade uppstått!” - Erik Sundby

Många partners tar på sig skam och skuld för den sexberoendes beteende och ser sig själva som en orsak till utageranden; ”Om jag hade gjort eller varit annorlunda så hade detta inte hänt”. Det finns ingen som helst sanning i detta. Sexberoende är en sjukdom och tillfrisknande handlar om att ta personligt ansvar för sin sjukdom.

Du är inte ensam

De partners som lyckas hantera detta bäst är de som hittar egen kraft och kommer till sin egen räddning (tar ansvar för att ta hand om sig själva och sina sår), genom att träffa andra anhöriga i samma situation. Det är viktigt att veta att du inte är ensam. Många som gått igenom den här erfarenheten har kommit ut på andra sidan, mer kraftfulla och med mer kunskap om sig själva.

Öppen behandling för anhöriga

Vi erbjuder stöd - och behandlingsprogram för partners och andra anhöriga. De är öppna för partners som behöver stöd i sin kris- och chockhantering och/eller som vill arbeta med sin egen självkänsla. Våra program riktar sig till partners till en sexberoende, till den som är förälder eller barn till en sexberoende, eller till den som har en nära vänskaplig relation med någon som har ett sexberoende. För de partners och andra anhöriga som bor i Stockholmstrakten eller har möjlighet att komma till Stockholm erbjuds gruppterapi och individuella samtal. Våra grupper pågår under kvällstid.

Fas 1

I fas 1 jobbar du med att sätta ord på hur du påverkats av att vara anhörig till en sexberoende. Det är viktigt i början av processen att klargöra för sig själv vad som hänt samt att etablera en trygghetszon. Du kommer även att jobba med att utveckla en självomsorgsplan samt att tydliggöra individuella behov och gränser som du behöver i relationen med den sexberoende, både icke förhandlingsbara samt hälsosamma känslomässiga gränser. Du jobbar även med sorgebearbetning, det vill säga olika förluster som hänt, t.ex. förlust av den relationen du trodde att du hade. Många anhöriga upplever en tankemässig upptagenhet vilket vi erbjuder olika verktyg för att kunna hantera. Det ingår även kunskapsöverföring om beroende generellt samt om sexberoende. I fas 1 hittar du en trygg plats att få utlopp för de känslor som uppstår.

Fas 2

I fas 2 arbetar du vidare med ditt eget tillfrisknande från anhörigtrauma med en ökad introspektion och fokus på dig själv och en fördjupad medvetenhet om din egen roll i dysfunktionen. Det kan handla om medberoende eller andra copingstrategier som kanske utvecklats i relationen eller tidigare i livet och/eller egna flyktbeteenden som kan ha hjälpt dig att stå ut med den smärta det innebär att vara anhörig.

Fas 3

I den här fasen utforskar och får du verktyg att kunna bearbeta sorgen på ett djupare plan. Teman från ursprungsfamilj undersöks och nya förhållningssätt integreras vilket ger en ökad personlig styrka, stabilitet och färdighet att hantera livet.

Observera att vi även har program för partners och andra anhöriga via intensivbehandling eller via videosamtal!

Självtest anhörig

Observera att självtestet inte är till för att ställa diagnos utan kan enbart användas som ett sätt för dig att kunna reflektera över om du tror att du behöver hjälp eller inte.